My Basket
Rs.113.00
Rs.113.00
Menu Plain Paratha
Rs.123.00
Menu Whole Wheat Paratha
Rs.430.00
Mon Salwa Plain Paratha 20 Pcs
Rs.600.00
Mon Salwa Plain Paratha 30 Pcs
Rs.130.00
Mon Salwa Plain Paratha 5 Pcs