My Basket
Rs.70.00
Fauji Rice Flour (300gm)
Rs.80.00
Fauji Wheat Porridge (175gm)
Rs.110.00
Fauji Wheat Porridge (250gm)
Rs.125.00
Fauji Corn Flakes (150gm)
Rs.135.00
Fauji Barley Porridge (250gm)
Rs.180.00
Nestle Cerelac Rice (175gm)
Rs.230.00
Fauji Wheat Flakes (250gm)
Rs.230.00
Nestle Cerelac Yellow Fruits (175gm)
Rs.230.00
Nestle Cerelac Fruit (175g)  
Rs.230.00
Nestle Cerelac Strawberry (175gm)
Rs.260.00
Nestle Lactogen 1(200g)
Rs.260.00
Nestle Lactogen 2(200gm)