My Basket
Rs.45.00
Rs.45.00
Lemon U Puff
Rs.325.00
Tai Bakar Khani (Half Kg)
Rs.650.00
Tai Bakar Khani (per kg)
Rs.650.00
Tai butter puff (per kg)
Rs.650.00
Tai butter puff (per kg)
Rs.650.00
Tai French heart (per kg)
Rs.325.00
Tai French heart (half kg)
Rs.650.00
Tai sugar puff (per kg)
Rs.325.00
Tai Zeera (Half Kg)